Search
img5
img15
img12
img13
img10

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

In de medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad.
De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur.

De oudergeleding van de MR is dus de spreekbuis van de ouders met betrekking tot het onderwijskundig beleid van onze school. 

Ook vaardigt de MR uit zowel de team- als de oudergeleding iemand af voor de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van het openbaar onderwijs in Skarsterlân) voor school-overstijgende zaken.

De MR bestaat uit de volgende personen :

Sjoukje Postma (oudergeleding en voorzitter) 

Piet Hospes (oudergeleding)

Anja Sijtsema (oudergeleding)

Ria Strikwerda (personeelsgeleding) *

Hanneke van der Wal (personeelsgeleding)

Margje Veenstra (personeelsgeleding)

* = afvaardiging GMR